Maatutkamittaukset

Maatutkamittaus on ainetta rikkomaton geofysikaalinen mittaus. Mittaus perustuu radioaaltotaajuudella tiehen, maaperään tai veteen lähetettäviin sähkömagneettisiin (SM-) aaltoihin. Lähetettävistä aalloista osa palaa takaisin tallennusyksikköön kohdatessaan sähköisen rajapinnan, kuten eri rakennekerroksen rajapinta ja osa jatkaa matkaansa seuraavaan rajapintaan. Kun tätä tehdään jatkuvana mittauksena, saadaan mitattavasta kohteesta jatkuva profiili eli pituusleikkaus. Mittauksessa käytettävä taajuusalue on 10 – 3000 MHz.

Mittausta käytetään teillä ja kaduilla nykyisen rakenteen kerrospaksuuksien ja osittain myös niiden laadun määrittämiseksi. Siitä saatavaa tietoa hyödynnetään yleisesti rakenteen parantamissuunnittelussa ja uuden rakennetun tien laadunvalvonnassa.

Maaperätutkimuksissa sitä käytetään maalajien, kallio- tai pohjavesipinnan määrityksessä. Vesistötutkimuksissa määritetään uoman pohjan asema ja sen maalaji.

Tiet ja kadut mitataan 1–2,5 GHz:n ilmavasteantennilla (päällystetutka), jonka syvyysulottuvuus
on noin 0.8 m ja 400–600 MHz:n maavasteantennilla (rakennetutka), jolla päästään noin 3.5 metrin syvyyteen pohjamaasta riippuen. Mittausten yhteydessä kohteet videoidaan ja kohteesta kerätään sekä koordinaattitieto että matkatieto mittaustuloksen tarkkaa paikantamista varten.

Maatutkamittaustuloksesta tulkitaan tien eri rakennekerrosten paksuudet, arvioidaan pohjamaan laji, määritetään rakenteen epäjatkuvuuskohdat, kuten tehdyt massanvaihdot. Tuloksesta voidaan havaita myös tiehen asennettujen teräsverkkojen sijainti ja asema sekä pistemäiset kohteet, kuten rummut, putket ja kaapelit.

Mittausta käytetään usein myös päällysteen ja koko rakenteen rakentamisen laadunvarmistuksessa. Näihin sisältyy päällysteen tyhjätilan määritys, rakennettujen kerrosten paksuuden ja aseman määritys sekä tehtyjen massanvaihtojen tai siirtymärakenteiden määritys.

Maatutkamittaustuloksen tulkinnan perusteella voidaan näytteenotto kohdentaa ongelmakohtiin tai epäjatkuvuuskohtiin. Näytteenoton avulla varmistetaan myös tulkitut kerrospaksuudet ja maalajien määritykset.