Tiestön yleistietojen inventointi

Tiestön yleistietojen inventoinneilla tarkoitetaan seuraavien tietolajien inventointia:

 • perusinventointi
 • inventointiprojektit
 • hoidon alueurakoihin liittyvät inventoinnit
 • tiemerkintöjen inventoinnit
 • näkymien inventointi
 • mäkisyyden inventointi
 • erilliset tietojen tallennustehtävät
 • sorateiden kuntotietojen inventointi
 • kevyen liikenteen väylien vaurioinventointi
 • tieverkon kuvauspalvelu

Perusinventointi sisältää Tierekisterin inventointiohjeen mukaisten tietojen keräämisen ja rekisteriin viennin ELY-keskusten vastaanottamista uusista ja parannetuista tieosuuksista.

Inventointiprojektit sisältävät alueellisesti tai verkollisesti kattavat tapauskohtaisesti määriteltävät yhden tai useamman tiedon inventoinnit. Palveluun voi kuulua lisäksi inventoitujen tietojen vienti Tierekisteriin.

Hoidon alueurakoihin liittyvät inventoinnit käsittävät tiealueella tai tierakenteessa olevien laitteiden (esim. liikennemerkit, rummut, kaiteet) inventoinnin sekä toimittamisen tilaajan osoittamaan tietovarastoon.

Tiemerkintöjen inventointi käsittää tiemerkintöjen inventoinnin, kunnon tarkistuksen sekä inventointitietojen toimittamisen tilaajan osoittamaan tietovarastoon.

Näkymien inventointi sisältää tieosan näkemäprosentin määrittämisen.
Mäkisyyden inventoinnin tavoitteena on saada tieto tien tasausviivan taitepisteiden suhteellisesta korkeusasemasta tieosan alkupisteeseen nähden.

Sorateiden kuntotietojen inventoinnilla tarkoitetaan sorateiden runkokelirikon-, palvelutason- sekä rakenteellisen kunnon inventointia, sekä inventointitietojen toimittamista tilaajalle toimeksiantojen mukaisesti.

Kevyen liikenteen väylien vaurioinventointi sisältää kevyen liikenteen väylien päällysteen inventoinnin. Päällystevauriot inventoidaan koko väylän leveydeltä ja tieto tallennetaan kuntorekisteriin.

Tieverkon kuvauspalvelulla tarkoitetaan valmistuneiden tieosuuksien kuvaamista ja ylläpitosyklin mukaista tiekuvien päivittämistä tieverkon digitaalisen kuvauksen vaatimusmäärittelyn mukaisesti.

Inventoinnit tehdään tien päällä kohteita silmämääräisesti havainnoiden. Kohteen tiedot sidotaan Liikenneviraston osoitetietojärjestelmään. Tiedon inventoinnilla voidaan tarkoittaa myös kohteiden valokuvausta.

Inventoinnin eri vaiheet:

 • inventoinnissa käytettävät laitteet ja niiden tarvitsemat ohjelmistot/tiedot saatetaan toimintakuntoon
 • laaditaan mittaussuunnitelma
 • tehdään inventointi mittaussuunnitelman mukaisesti
 • lasketaan inventointitietojen pituudet
 • tarkistetaan päällekkäisyydet ym. tarpeellinen
 • toimitetaan inventointiaineisto tilaajalle