LAADUNVARMISTUSPALVELUT

Laadunvarmistuspalveluita käytetään varmistamaan tilatun työn tai tuotteen sopimuksen mukaisuus. Laadunvarmistusta suoritetaan sekä visuaalisesti että mittaamalla.

Road Consulting Oy tarjoaa laadunvarmistusta mm. uuden tai korjatun tien rakenteille ja rakennekerroksille sekä itse rakentamisen tai rakenteenparantamisen valvontaan. Mitattavia suureita ovat esimerkiksi materiaalipaksuus, materiaalin ominaisuudet ja kantavuus.

 

Laadunvarmistuksessa käytettäviä mittausmenetelmiä ovat

  • Päällyste- ja rakennetutka

  • Pudotuspainolaite

  • Rakennenäytteenotto

 

Päällystetutkalla uuden päällysteen laatu määritetään tyhjätilan avulla. Mittaus tehdään jatkuvana mittauksena ja muuta liikennettä häiritsemättä ajamalla n. 40km/h nopeudella. Mittaus tehdään jokaisen kaistan ulkourasta, nykyisin myös keskisauman kohdalta. Mittauksen yhteydessä päällysteestä otetaan referenssinäyte eli porapala, josta laboratoriotutkimuksella määritetään päällysteen tyhjätila ja tiheys. Mittaustuloksesta määritetään jokaiselle materiaalille ominaisen dielektrisyysarvon ja laboratoriotutkimustulosten perusteella päällysteen tyhjätila jatkuvana kuvaajana.

 

Raporttina saadaan tyhjätilan keskiarvo, keskihajonta, minimi- ja maksimiarvo, ylitys- ja alitusprosentti sekä tarvittaessa mahdollisen sakon suuruus. Mittaus sidotaan yleensä työmaapaalutukseen ja tyhjätilakuvaajan avulla kiinnostavat kohdat on helppo löytää kohteelta visuaalista tarkastelua tai tarkempia tutkimuksia varten.

Päällystetutkalla määritetään myös kantavan ja jakavan kerroksen paksuus, teräsverkkojen sijainti ja syvyysasema. Rakennetutkalla mitataan rakennekerrosten tai koko rakenteen paksuus. Mittaus tehdään jatkuvana mittauksena ajamalla n. 20km/h nopeudella. Mittaus tehdään yleensä jokaisen kaistan ulkourasta tallentamalla tutkasignaali vähintään 10 cm:n välein. Mittauksen tuloksena saadaan paksuustietojen lisäksi mm. massanvaihtojen syvyydet, siirtymärakenteiden kaltevuudet, rumpujen asema, teräsverkkojen sijainti, parantamismenetelmän vaihtumiskohdat.

Pudotuspainolaitteella osoitetaan rakennetun kerroksen tai koko rakenteen kantavuus määritetyistä kohdista tietä tai rakennetta. Mittaukset ovat pistemäisiä.

Rakennenäytteenoton avulla saadaan pistemäisesti varmistettua rakennettujen kerrosten paksuus, laatu ja käytetyt materiaalit, lisäksi niistä otetaan näyte laboratoriotutkimuksia varten. Näytteenotto tehdään ikkunanäytteenottimella, jolloin rakenteeseen tehdään vain n. 100mm halkaisijaltaan oleva reikä, joka paikataan ja tiivistetään huolellisesti näytteenoton yhteydessä. Materiaalipaksuudet mitataan suoraan näytteenottimesta.