KVALITETSSÄKERINGSTJÄNSTER

Med hjälp av kvalitetssäkringstjänster säkerställs att det beställda arbetet eller produkten motsvarar avtalet. Kvalitetssäkring utförs både med okulärbesiktning och genom mätningar.

Road Consulting Oy erbjuder kvalitetssäkring bl.a. för strukturer och konstruktionslager i nya eller reparerade vägar samt för övervakning av själva byggandet eller strukturförbättringsarbetet. Mätbara storheter är t.ex. materialtjocklek, materialegenskaper och bärighet.

För kvalitetssäkring används följande mätmetoder

  • Beläggningsradar och strukturskanner

  • Fallviktsmätare

  • Provtagning av vägstruktur

Beläggningsradar använder sig av hålrum för att fastställa den nya beläggningens kvalitet. Arbetet utförs som kontinuerlig mätning och utan att störa den övriga trafiken medan man kör i en hastighet av 40 km/h. Vid mätningen utgår man från det yttre spåret av varje körfil, numera även från mittfogen. I samband med mätningen tas ett referensprov d.v.s. ett borrprov, med vars hjälp man genom laboratorieundersökning kan fastställa beläggningens hålrum och täthet. Utgående från mätresultatet fastställs den materialkarakteristiska dielektricitetskonstanten och på basis av resultaten från laboratorieundersökningen beläggningens hålrum som en fortlöpande graf. Rapporten visar hålrummets medelvärde, standardavvikelsen, minimi- och maximivärdet, överskridandet och underskridandet i procent samt vid behov storleken på ett eventuellt bötesbelopp. Mätningen knyts i allmänhet till pålning av byggarbetsplatsen och med hjälp av hålrumsgrafen är det lätt att hitta de ställen som är av intresse för visuell inspektion eller närmare undersökningar.

Med beläggningsradar fastställs även tjockleken på det bärande lagret och förstärkningslagret, ståltrådsnätens placering och djupläge.

Med strukturskanner mäts konstruktionslagrens eller hela vägkonstruktionens tjocklek. Arbetet utförs som kontinuerlig mätning medan man kör i en hastighet av 20 km/h. Mätningen görs i allmänhet utgående från varje körfils ytterspår och registreringen av radarsignalen sker minst var 10:e cm. Som mätresultat fås förutom tjocklek bl.a. utgrävningens djup, övergångsstrukturernas lutningsförhållanden, trummornas läge, ståltrådsnätens placering, förbättringsmetodens övergångsställen.

Med fallviktsutrustningen påvisas det byggda skiktets eller hela strukturens bärförmåga i fastställda avsnitt av vägen eller strukturen. Mätningarna utförs som punktmätningar.

Med provtagning av vägstrukturen kan man punktvis försäkra sig om de byggda lagrens tjocklek, kvalitet och materialval, dessutom tas prover av dem för laboratorieanalys. Provtagningen sker med en ”fönster-provtagare”, varvid man gör ett endast ca 100 mm stort hål, som sedan fylls igen och packas noggrant i samband med provtagningen. Materialtjockleken mäts direkt från provtagaren

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy