MITTAUS- JA INVENTOINTIPALVELUT
KANTAVUUSMITTAUKSET

Road Consulting Oy:llä on käytössään KUAB FWD 50 pudotuspainolaite. Vastaavanlaisia laitteita on käytetty kantavuusmittauksiin Suomen yleisellä tieverkolla vuodesta 1987 lähtien.


Tien rakenteen materiaalien käyttäytymistä liikennekuormituksen alla kuvaa tienpinnan taipuma. Tätä liikennekuorman aiheuttamaa rasitusta simuloidaan pudotuspainolaitteella, joka mittaa tien pintaan kohdistuvaa voimaa ja kuormituksen aiheuttamaa taipumaa. Pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on n.22 ms. ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta.


Pudotuspainolaitteella mittauspisteteiden väli on vapaasti valittavissa ja yleisesti käytetään 50 metrin pisteväliä. Mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien- tai kadun kantavuusominaisuudet, jolloin samalla selviää rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla voidaan tällöin laskea kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakenteiden kerrospaksuuden lisäämis- tai muu parantamistarve. Kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä.

Pudotuspainolaitteen käyttökohteita:


Kantavuusmittaus suunnittelun lähtötietojen hankintaan

 • yleisellä tieverkolla

 • kaduilla

 • yksityis- ja metsäautoteillä

 • piha- ja pysäköintialueilla

 

Kantavuusmittaus laadunvalvontaan

 • päällystyskohteet

 • perusparannuskohteet

 • uudet tiet ja kadut

 

Referenssiasiakaitamme ovat mm.

 • Yksityisteiden tiehoitokunnat

 • Tieisännöitsijät

 • Liikennevirasto

 • Ely-Keskukset

 • Metsähallitus

 • Metsäkeskukset

 • Konsulttitoimistot

 • Kaupungit ja kunnat

 • Metsäyhtiöt

MAATUTKAMITTAUKSET

Maatutkamittaus on ainetta rikkomaton geofysikaalinen mittaus. Mittaus perustuu radioaaltotaajuudella tiehen, maaperään tai veteen lähetettäviin sähkömagneettisiin (SM-) aaltoihin. Lähetettävistä aalloista osa palaa takaisin tallennusyksikköön kohdatessaan sähköisen rajapinnan, kuten eri rakennekerroksen rajapinta ja osa jatkaa matkaansa seuraavaan rajapintaan. Kun tätä tehdään jatkuvana mittauksena, saadaan mitattavasta kohteesta jatkuva profiili eli pituusleikkaus. Mittauksessa käytettävä taajuusalue on 10 – 3000 MHz.

Mittausta käytetään teillä ja kaduilla nykyisen rakenteen kerrospaksuuksien ja osittain myös niiden laadun määrittämiseksi. Siitä saatavaa tietoa hyödynnetään yleisesti rakenteen parantamissuunnittelussa ja uuden rakennetun tien laadunvalvonnassa.

Maaperätutkimuksissa sitä käytetään maalajien, kallio- tai pohjavesipinnan määrityksessä. Vesistötutkimuksissa määritetään uoman pohjan asema ja sen maalaji.

Tiet ja kadut mitataan 1–2,5 GHz:n ilmavasteantennilla (päällystetutka), jonka syvyysulottuvuus on noin 0.8 m ja 400–600 MHz:n maavasteantennilla (rakennetutka), jolla päästään noin 3.5 metrin syvyyteen pohjamaasta riippuen. Mittausten yhteydessä kohteet videoidaan ja kohteesta kerätään sekä koordinaattitieto että matkatieto mittaustuloksen tarkkaa paikantamista varten.

Maatutkamittaustuloksesta tulkitaan tien eri rakennekerrosten paksuudet, arvioidaan pohjamaan laji, määritetään rakenteen epäjatkuvuuskohdat, kuten tehdyt massanvaihdot. Tuloksesta voidaan havaita myös tiehen asennettujen teräsverkkojen sijainti ja asema sekä pistemäiset kohteet, kuten rummut, putket ja kaapelit.

Mittausta käytetään usein myös päällysteen ja koko rakenteen rakentamisen laadunvarmistuksessa. Näihin sisältyy päällysteen tyhjätilan määritys, rakennettujen kerrosten paksuuden ja aseman määritys sekä tehtyjen massanvaihtojen tai siirtymärakenteiden määritys.

Maatutkamittaustuloksen tulkinnan perusteella voidaan näytteenotto kohdentaa ongelmakohtiin tai epäjatkuvuuskohtiin. Näytteenoton avulla varmistetaan myös tulkitut kerrospaksuudet ja maalajien määritykset.

TIESTÖN YLEISTIETOJEN INVENTOINTI

Tiestön yleistietojen inventoinneilla tarkoitetaan seuraavien tietolajien inventointia:

 

 • perusinventointi

 • inventointiprojektit

 • hoidon alueurakoihin liittyvät inventoinnit

 • tiemerkintöjen inventoinnit

 • näkymien inventointi

 • mäkisyyden inventointi

 • erilliset tietojen tallennustehtävät

 • sorateiden kuntotietojen inventointi

 • kevyen liikenteen väylien vaurioinventointi

 • tieverkon kuvauspalvelu

 

Perusinventointi sisältää Tierekisterin inventointiohjeen mukaisten tietojen keräämisen ja rekisteriin viennin ELY-keskusten vastaanottamista uusista ja parannetuista tieosuuksista.

Inventointiprojektit sisältävät alueellisesti tai verkollisesti kattavat tapauskohtaisesti määriteltävät yhden tai useamman tiedon inventoinnit. Palveluun voi kuulua lisäksi inventoitujen tietojen vienti Tierekisteriin.

Hoidon alueurakoihin liittyvät inventoinnit käsittävät tiealueella tai tierakenteessa olevien laitteiden (esim. liikennemerkit, rummut, kaiteet) inventoinnin sekä toimittamisen tilaajan osoittamaan tietovarastoon.

Tiemerkintöjen inventointi käsittää tiemerkintöjen inventoinnin, kunnon tarkistuksen sekä inventointitietojen toimittamisen tilaajan osoittamaan tietovarastoon.

Näkymien inventointi sisältää tieosan näkemäprosentin määrittämisen.


Mäkisyyden inventoinnin tavoitteena on saada tieto tien tasausviivan taitepisteiden suhteellisesta korkeusasemasta tieosan alkupisteeseen nähden.

Sorateiden kuntotietojen inventoinnilla tarkoitetaan sorateiden runkokelirikon-, palvelutason- sekä rakenteellisen kunnon inventointia, sekä inventointitietojen toimittamista tilaajalle toimeksiantojen mukaisesti.

Kevyen liikenteen väylien vaurioinventointi sisältää kevyen liikenteen väylien päällysteen inventoinnin. Päällystevauriot inventoidaan koko väylän leveydeltä ja tieto tallennetaan kuntorekisteriin.

Tieverkon kuvauspalvelulla tarkoitetaan valmistuneiden tieosuuksien kuvaamista ja ylläpitosyklin mukaista tiekuvien päivittämistä tieverkon digitaalisen kuvauksen vaatimusmäärittelyn mukaisesti.

Inventoinnit tehdään tien päällä kohteita silmämääräisesti havainnoiden. Kohteen tiedot sidotaan Liikenneviraston osoitetietojärjestelmään. Tiedon inventoinnilla voidaan tarkoittaa myös kohteiden valokuvausta.

 

Inventoinnin eri vaiheet:

 • inventoinnissa käytettävät laitteet ja niiden tarvitsemat ohjelmistot/tiedot saatetaan toimintakuntoon

 • laaditaan mittaussuunnitelma

 • tehdään inventointi mittaussuunnitelman mukaisesti

 • lasketaan inventointitietojen pituudet

 • tarkistetaan päällekkäisyydet ym. tarpeellinen

 • toimitetaan inventointiaineisto tilaajalle

PÄÄLLYSTEVAURIOINVENTOINTI

Päällysteiden vaurioinventoinnilla luodaan pohja teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnon tarkastelulle.

Päällysteen vauriotiedot toimivat lähtökohtana tien tai kadun rakenteenparantamisen suunnittelulle tai uudelleen päällystämisen ohjelmoinnille. Vaurioinventointeja suoritetaan tie- ja katuverkon lisäksi myös kevyenliikenteen väylille.

Vauriotietojen pohjalta voidaan kohtuullisen luotettavasti päätellä myös vaurioiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

HOIDON PISTOKOEVALVONTA

Road Consulting Oy:llä on vahva kokemus alueurakoiden kesähoidon laadunvalvonnasta. Pistokoevalvontaa tehdään pääsääntöisesti kelinmuutostilanteissa virka-ajan ulkopuolella.

Pistokoevalvonnassa tarkastettavia asioita:

 • kitkanmittaus

 • tasaisuuden ja polanteen paksuuden mittaus

 • lumisuuden mittaus

 • levähdysalueiden siisteys ja kunto

 • liikennemerkkien kunto

 • sorateiden pintakunto

 • sorateiden sivukaltevuus

 • määräaikaan tehtävien töiden toteutus

 • lisätöinä tehtävät viranomaispalvelut

 

Referenssiasiakaitamme ovat mm.

 • Liikennevirasto

 • Ely-Keskukset