MILJÖ- OCH GRUNDUNDERSÖKNINGSTJÄNSTER

Med moderna mark- och grundundersökningsmetoder samt genom att kombinera olika undersökningsmetoder fås en tillförlitlig och exakt information exempelvis för planering av hus, trafikleder och broar. Med traditionella jordborrnings- och markradarmetoder kan vi producera grund- och miljöforskningstjänster.

Med hjälp av den kombination av undersökningsmetoder som vi använder, får man även i svåra fall ett täckande och tillförlitligt resultat för jordmånens bärförmåga och rådande grundläggningsförhållanden. Med yrkesskicklighet utförda grundundersökningar minimerar anläggningskostnaderna. Vi utarbetar tillsammans med kunden den bästa möjliga lösningen för att fastställa markens grundförhållanden med hög precision samt tids- och kostnadseffektivt med kunden i åtanke.

Vår jordundersökningstjänst omfattar bl.a.

 • Viktsondering

  • Används i allmänhet på mjuka och stenfria områden.

 • Hejarsondering

  • Lämpar sig för undersökning av täta och stenfria markskikt.

 • Trycksondering

  • En metod för att fastställa jordlagerskikten t.ex. vid förundersökningar för broar.

  • Grundundersökning av svaga marker

 • Borrning med borrmaskin

  • Används generellt för att fastställa bergytan.

  • Lämpar sig speciellt för stenblock och steniga förhållanden.

 

 • Vingborrning

  • Används för att fastställa skjuvhållfastheten i mjuka jordlager.

  • En metod för att identifiera dränerande jordlager.

 • Sondering med markradar

  • Med markradar kan man även utföra jordmåns- och specialundersökningar.

Sondering med markradar används även, med hjälp av lämplig specialutrustning, för att fastställa markbeskaffenheten i terrängförhållanden.

Tillämpningsområden bl.a.

 • Anskaffning av utgångsdata för nya vägar, gator och rörledningar.

 • Förundersökningar för broar

 • Kartläggning av grus- och sandområden

 • Fastställande av markförhållanden och jordarternas skikttjocklekar

 • Svaga markers placering och djup

 • Fastställande av bergytor

Ytterligare

 • Insamling av miljöprover

  • Med miljöundersökningar utreds förekomsten av skadliga ämnen i mark och/eller grundvatten. Utgående från undersökningarna uppskattas områdets användbarhet samt skydds- och iståndsättningsbehov.

 • Installation av grundvatten- och porgasrör

 • Installation av inklinometerrör

 • Tagande av vägkonstruktionsprover

 • Ostörda/störda provserier

Vår kompetenta personal och moderna undersökningsutrustning garanterar ett lyckat resultat även i de mest krävande undersökningsuppdrag

GRUNDUNDERSSÄKNING AV TOMTER

Road Consulting Oy är ett nordfinländskt företag som erbjuder konsulttjänster inom infrabranschen även för husbyggare.

För byggare innebär detta en pålitlig utredning av markens bärighet för olika bygglösningar. Vi ställer vårt kunnande, våra resurser och vår erfarenhet till ert förfogande.

Ett enligt ISO 9001:2008 certifierat kvalitetssystem ligger till grund för vår verksamhet.

Ett egnahemshus är en stor investering för den finländska familjen, även kostnadsmässigt. Huset byggs för att bli ett hem där man kan bo länge, t.o.m. årtionden. Det är skäl att göra grundundersökningar på varje byggplats. Det är inte egalt på hurudan jordmån huset byggs – marken avgör vilken slags grundläggning som behövs. Man kan tryggt gå vidare med bygget, när grundundersökningarna och klargörandena har utförts sakkunnigt och pålitligt.

Nödvändiga undersökningar för din tomt

 

 • Ett dokument som behövs vid sökande av byggtillstånd är utlåtande om grundläggningssätt

 • För utlåtande om grundläggningssätt behövs uppgifter om jordmånens bärighet

 • Jordmånens bärighet klargörs genom grundundersökningar exempelvis genom att borra.

 • Road Consulting Oy utför borrningar och upprättar utgående från borrningsresultaten bl.a. ett utlåtande om grundläggningssätt.

PIMA TUTKIMUKSET

Road Consulting Oy:n pilaantuneen maan (PIMA) tutkimuspalveluihin kuuluvat mm:

 • Asiantuntija-apu koko hankkeeseen

 • Kunnostustarpeen arviointi, alkukartoitus, historiaselvitys

 • Kunnostuksen suunnittelu ja kustannusvertailu

 • Näytteenottosuunnitelma, näytteenotto omalla kalustolla (pima-tutkimus) kairalla tai koekuopista , vesinäytteet

 • Raportointi ja riskinarviointi, pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi »

 • Luvitus (PIMA-ilmoitus ELY-keskukselle)

 • Urakoitsijan ja vastaanottopaikan kilpailutus tarvittaessa

 • Kunnostustyön valvonta, kenttäanalyysit, varmennusnäytteet

 • Loppuraportin laatiminen

 • Vahinkotapausten jälkihoidon konsultointi ja puhdistuksen ohjaus

© 2020 Road Consulting Oy

Cookies

Intekritetspolicy